Solidarność'80 Konfederacja Solidarność'80 Konfederacja

XII Zgromadzenie Konfederacji.

24.09.2016

W dniach 22-24.09.2016 roku w Pogorzelicy odbyÅ‚o siÄ™ XII Zgromadzenie Konfederacji. ByÅ‚o to zwykÅ‚e, sprawozdawcze Zgromadzenie. GoÅ›ciem Zgromadzenia byÅ‚a pani Grażyna Karolska, zastÄ™pca OkrÄ™gowego Inspektora Pracy w Szczecinie. Pani inspektor przedstawiÅ‚a informacjÄ™ dotyczÄ…ce zmian w prawie pracy oraz problemów jakie pojawiajÄ… siÄ™  w pracy Inspekcji. W trakcie dyskusji zebrani przedstawili najwiÄ™ksze problemy zwiÄ…zane ze stosowaniem prawa w zakÅ‚adach pracy. W wyniku dyskusji postanowiono przyjąć dwa stanowiska: dot. możliwoÅ›ci kontroli dokonywanej przez inspektorów pracy bez koniecznoÅ›ci wczeÅ›niejszego zawiadomienia pracodawcy oraz rozszerzeniu dziaÅ‚ania dziaÅ‚u X ustawy Kodeks pracy na niepracownicze formy zatrudnienia.

W sprawach organizacyjnych zebrani udzielili ZarzÄ…dowi Konfederacji absolutorium za dziaÅ‚alność za 2015 rok, na podstawie sprawozdania ZarzÄ…du oraz Komisji Rewizyjnej. PrzyjÄ™to preliminarz wydatków na 2017 roku.

W trakcie Zgromadzenia dyskutowano nad przyszÅ‚oÅ›ciÄ… FZZ (sprawozdanie pp. Durskiego i RybiÅ„skiego), w szczególnoÅ›ci w zwiÄ…zku z możliwoÅ›ciÄ… podwyższenia skÅ‚adki na FZZ, sytuacji w organizacjach zwiÄ…zkowych oraz przyszÅ‚ość Konfederacji.

« Powrót