Solidarność'80 Konfederacja Solidarność'80 Konfederacja

Statut Konfederacji

  S T A T U T

Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność`80 - Konfederacja

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Odwołując się do szczytnych ideałów, o które walczyliśmy w Sierpniu 1980 roku,

świadomi wyzwań przed jakimi  stoi nasz Ojczyzna,

postanawiamy powołać Konfederację.

§. 1.

Konfederacja nosi nazwę : Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność`80 – Konfederacja (dalej zwana: Konfederacją) i jest  ogólnokrajową organizacją międzyzwiązkową.

Organizacja może posługiwać się skrótem NSZZ Solidarność`80 – Konfederacja.

 

§. 2.

Konfederacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą - zgodnie z prawem miejscowym.

 

§. 3.

Siedzibą Konfederacja jest miasto Szczecin.

 

§.4.

 1. Konfederacja posiada osobność prawną.
 2. Osobowość prawną zachowują organizacje członkowskie.

                  

§.5.

Celem Konfederacji  jest reprezentowanie interesów skonfederowanych związków, ochrona majątku narodowego, obrona miejsc pracy oraz wspólna walka o prawa pracowników. Jako nadrzędny cel Konfederacja stawia sobie ochronę godności pracujących oraz tych, którzy pracy zostali pozbawieni.

                                                                                                                                          

§. 6.

1. Konfederacja realizuje swoje cele przez:

 1. prezentowanie wspólnych stanowisk wobec pracodawców, władz państwowych, samorządowych i instytucji,
 2. opiniowanie aktów prawnych,
 3. wspomaganie działalności Członków,
 4. działalność informacyjną, wydawniczą, medialną i propagandową,
 5. szkolenia,
 6. działalność kulturalno-oświatowa,
 7. organizowanie protestów i strajków,
 8. organizowanie różnych form pomocy społecznej,
 9. przynależność do stowarzyszeń, zrzeszeń, organizacji międzyzwiązkowych – krajowych i zagranicznych.

2. W celu realizacji zadań Konfederacja podejmuje uchwały za wyjątkiem spraw określonych w niniejszym Statucie, uchwały Zgromadzenia Krajowego Konfederacji oraz Zarządu są ratyfikowane przez członków i wtedy ich obowiązują.

3. Realizując stawiane sobie cele Konfederacja może prowadzić działalność gospodarczą. Cały zysk z działalności gospodarczej przeznacza się na realizację celów statutowych.

§7

Zarząd w razie potrzeby powołuje sekcje branżowe. Sekcje te działają w oparciu o regulamin, zatwierdzony uchwałą Zarządu.

 

ROZDZIAŁ  II

     CZŁONKOWIE,  ICH  PRAWA  I  OBOWIĄZKI

 

§. 8

Członkiem Konfederacji mogą być:

-                     ogólnokrajowe związki zawodowe

-                     zrzeszenie związków zawodowych

-                     inne organizacje związkowe posiadające osobowość prawną

 

§9

1. Członkowie – założyciele nabywają członkostwo Konfederacji w momencie podjęcia uchwały o założeniu Konfederacji.

2. O członkostwie pozostałych organizacji decyduje uchwała Zarządu Konfederacji. Wstąpić do Konfederacji można po przedstawieniu deklaracji i uchwał swojego właściwego (kompetentnego) organu o woli wstąpienia.

 

§10

Uchwałę o przyjęciu podejmuje Zarząd Konfederacji większością 2/3 głosów. Zgromadzenie Krajowe Konfederacji może zmienić tę decyzję większością 2/3 głosów.

W razie odmowy rejestracji przez Zarząd organizacja ma prawo zwrócić się z wnioskiem o zarejestrowanie do Zgromadzenia Krajowego Konfederacji. Decyzję o zarejestrowaniu zgromadzenie podejmuje większością 2/3 głosów.

 

§ 11

Utracić członkostwo można w wyniku:

-                     rozwiązanie związku (zrzeszenia), będącego członkiem konfederacji,

-                     wystąpienia z konfederacji po przedstawianiu na piśmie uchwały o wystąpieniu, podjętej przez kompetentny organ związku,

-                     usunięcia: uchwałę większością 2/3 głosów podejmuje Zarząd. Od decyzji Zarządu można odwołać się do Zgromadzenie Krajowe Konfederacji, które podejmuje decyzję większością 2/3 głosów. Decyzję o usunięciu może podjąć również samo Zgromadzenie Krajowe Konfederacji większością 2/3 głosów. Uchwała nie wymaga ratyfikacji.

 

§12

1. Członkowie Konfederacji mają równe  prawa i obowiązki.

2. Podstawowym prawem Członka jest:

1. uczestniczenie w pracach Konfederacji.

2. bierne i czynne prawo wyborcze do wszystkich władz Konfederacji, zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu,

3. korzystać z pomocy Konfederacji,

4. występować z wnioskami i postulatami do Konfederacji,

5. być na bieżąco informowanym o wszystkich decyzjach i innych działaniach wszystkich instancji Związku.

 

§. 13

Członek Konfederacji jest obowiązany:

 1. przestrzegać postanowień Statutu,
 2. brać udział w pracach Konfederacji,
 3. terminowe wpłacać składki członkowskie,
 4. podejmować uchwały i nadsyłać uchwały ratyfikowane.

 

ROZDZIAŁ  III

WŁADZE  KONFEDERACJI

         

§. 14.

Władzami Konfederacji są:

 1. Zgromadzenie Krajowe Konfederacji
 2. Zarząd  Konfederacji
 3. Komisja Rewizyjna.

§. 15

1. Zgromadzenie Krajowe Konfederacji jest najwyższą władzą Konfederacji. Tworzą je delegowani przez członków przedstawiciele. Przewodniczący organizacji związkowych, będących członkami Konfederacji, wchodzą z klucza.

2. Kadencja Zgromadzenia trwa 4 lata. Posiedzenie Zgromadzenia zwoływane jest przez Zarząd. Na wniosek członka Konfederacji Zarząd musi zwołać Zgromadzenie w możliwie najbliższym terminie.

3. Do wyłącznych uprawnień Zgromadzenia należy:

-          zatwierdza budżet roczny oraz sprawozdanie przedstawione przez Zarząd Konfederacji,

-          opracowuje kierunki rozwoju Konfederacji,

-          powołuje komisje problemowe,

-          podejmuje decyzje w sprawie organizacji związkowych, którym prawa rejestracji odmówił Zarząd oraz w sprawie utraty członkostwa,

-          wybór przewodniczącego Konfederacji w wyborach tajnych,

-          wybór Zarządu,

-          wprowadzenie zmian do Statutu Konfederacji; zmiana statutu jest możliwa uchwałą większości 2/3 obecnych,

-          decyzja o rozwiązaniu Konfederacji.

4. Zgromadzenie decyzje podejmuje w formie uchwał. Z wyjątkiem spraw zastrzeżonych w Statucie uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów.

§. 16.

1. Zarząd Konfederacji  wybierany jest przez Zgromadzenie. Liczebność Zarządu określa każdorazowo uchwała Zgromadzenia. Z klucza do Zarządu wchodzą przewodniczący organizacji związkowych – członków Konfederacji. Kadencja Zarządu pokrywa się z kadencją Zgromadzenia. Na czele Zarządu stoi przewodniczący Konfederacji.

2. Do kompetencji Zarządu należy:

- wykonywanie uchwał Zgromadzenia,

- reprezentuje Konfederację,

- wykonuje wszystkie czynności konieczne do właściwego działania Konfederacji,

- podejmowanie uchwał o członkostwie nowej organizacji związkowej,

-opracowanie ordynacji wyborczej wraz z kluczem do wyboru delegatów na Zgromadzenie Konfederacji

3. Przewodniczący  Konfederacji wybierany jest na 4 letnią kadencję, która pokrywa się z kadencją Zgromadzenia. Do jego zadań należy reprezentacja Zarządu i Konfederacji.

 

§. 17.

Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Zgromadzenie na 4-letnią kadencję. Do jej kompetencji należy kontrola działalności finansowej Konfederacji. Członkowie Komisji nie mogą być członkami innych władz Konfederacji.

 

§. 18.

1.                   Konfederację na zewnątrz reprezentują przewodniczący Konfederacji i jego zastępcy.

2.                   W sprawach zaciągania zobowiązań majątkowych, w tym prowadzenia konta bankowego, upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu łącznie: przewodniczący, zastępcy/zastępca, skarbnik. O zakresie ich upoważnienia decyduje uchwała Zgromadzenia/Zarządu. Mogą oni udzielać dalszych pełnomocnictw w sprawach majątkowych.

 

§.19.

Quorum wszystkich organów do podejmowania prawomocnych uchwał wynosi 50% plus 1 spośród wszystkich członków danego organu.

 

§.20

 

Rozwiązanie Konfederacji następuje w skutek:

- jednogłośnej uchwały wszystkich członków Konfederacji,

- wystąpienia z konfederacji przedostatniego członka.

 

 

ROZDZIAŁ  IV

FUNDUSZE  I   MAJĄTEK  KONFEDERACJI

 

§. 21.

Majątek Konfederacji stanowi własność Konfederacji i nie podlega podziałowi i zwrotowi w razie ustania członkostwa.

 

§. 22

Majątek Konfederacji jest tworzony z:

 

1.      składek,

2.      darowizn,

3.      spadków,

4.      zysku z działalności gospodarczej,

5.      inne.

§. 23.

1. Podstawą działalności finansowej Konfederacji jest budżet.

2. Budżety uchwala się na okres roczny.

3. Gospodarka finansowa Konfederacji jest jawna dla jej członków.

          

§. 24.

Wysokość składki członkowskiej ustala uchwała finansowa Zgromadzenia Krajowego.

§. 25.

Likwidacji majątku w razie rozwiązania Konfederacji dokonuje Zarząd. Po spłacie wszystkich wierzytelności pozostały majątek w częściach równych dzieli się na tych członków Konfederacji, którzy są członkami w momencie podejmowania decyzji o likwidacji.

 

UCHWAŁA NR 7

 

IX ZGROMADZENIA NSZZ SOLIDARNOŚĆ`80 KONFEDERACJA

Wieleń, 27.06.2013

 

 

IX Zgromadzenie Krajowe Konfederacji NSZZ Solidarność`80 postanawia, że składka na Konfederację, płatna od lipca 2013 roku, wynosić będzie 50 groszy, od członka Związku, który jest członkiem Konfederacji. Z kwoty tej 30 groszy będzie płacone na rzecz Forum Związków Zawodowych, a 20 groszy będzie stanowiła składka na Konfederację.

 

Członkowie konfederacji